Ulica Krste Hegedušića 20
10 000 Zagreb

E-Mail
dom.maksimir@dom-maksimir.hr

Recepcija
01/2351-111

 

Informacije

Informacije

RAVNATELJ:

Hrvoje Šimunović, mag.act.soc.

ČLANOVI UPRAVNOG VIJEĆA:

  • LADA WEYGAND
  • IVNA VRANA ŠPOLJARIĆ
  • SAŠA ŠEGRT
  • STJEPAN KUHADA
  • ŽELJKA OREŠIĆ

SLUŽBENIK ZA INFORMIRANJE:

Tomislav Heiler

Pravo na pristup informacijama ostvaruje se sukladno rokovima propisanim Zakonom o pravu na pristup informacijama i drugim propisima.

 

  INFORMACIJE OPIS SADRŽAJA NAČIN OSIGURAVANJA

PRISTUPA INFORMACIJI

VRIJEME OSTVARIVANJA PRAVA

 NA PRISTUP INFORMACIJI

1. Podaci Osnovni podaci o Domu za starije osobe Maksimir – djelatnost, kapacitet, vrste smještaja web stranica – podaci o domu trajno
2. Aktualni zakoni i drugi propis Zakon o socijalnoj skrbi

Obiteljski zakon

Zakon o najmu stanova

Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga

Pravilnik – dopune

Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji

Zakon o pravu na pristup informacijama

Zakon o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela janog sektora

Zakon o zaštiti osobnih podataka

web stranica – podaci o domu trajno
3. Podaci

Unutarnje ustrojstvo -organizacija rada, akti Doma

 

Statut- Pročišćeni tekst

Statut – Izmjene i dopune

Pravilnik o prijemu i otpustu korisnika

Pisana procedura o postupku predaje i načinu postupanja sa žalbama u Domu za starije osobe Maksimir

Protokol o postupku davanja informacija

Protokol zaprimanja zahtjeva za smeštaj

Naputak o čuvanju i razmjeni podataka o korisnicima i radnicima

Pravilnik o radu s volonterima

Poslovnik o radu stručnog vijeća

Poslovnik o radu upravnog vijeća – Pročišćeni tekst

Pravilnik o poslovnoj tajni

Pravilnik o nabavi – Pročišćeni tekst

web stranica  trajno
4. Podaci Informacije o popunjenosti Doma, ukupnom broju podnesenih i riješenih zahtjeva za stalnim smještajem u Dom Godišnje izvješće o radu 2019.

Godišnje izvješće o radu 2020.

Godišnje izvješće o radu 2021.

trajno
5. Program Program rada Doma Plan i program 2020.

Plan i program 2021.

Plan i program 2022.

trajno
6. Izvješće Izvješće o radu Doma Godišnje izvješće o radu 2019.

Godišnje izvješće o radu 2020.

trajno
7. Podaci Program podrške u lokalnoj zajednici Gerontološki centar Maksimir – aktivnosti web stranica – Gerontološki centar trajno
8. Upiti stranaka Informacije o podnesenim zahtjevima, predstavkama, peticijama, prijedlozima i drugim aktivnostima koje su korisnici poduzeli prema Domu za starije osobe na pismeni zahtjev u zakonskom roku
9. Predstavke Odgovori na predstavke i pitanja korisnika na pismeni zahtjev u zakonskom roku
10. Podaci Sjednice Upravnog vijeća, dnevni red web stranica – sjednice upravnog vijeća trajno
11. Podaci Odluke sa sjednice Upravnog vijeća objava odluke UV-a

objava odluke 26. sjednice UV-a

sažetak 28. sjednice Upravnog vijeća

sažetak 29. sjednice Upravnog vijeća

sažetak 30. sjednice Upravnog vijeća

sažetak 1. konstituirajuće sjednice Upravnog vijeća

sažetak 2. sjednice Upravnog vijeća

trajno
12. Podaci Sjednice Stručnog vijeća, dnevni red web stranica – sjednice stručnog vijeća trajno
13. Podaci Odluke sa sjednice Stručnog vijeća web stranica – sjednice stručnog vijeća

 

trajno
14. Podaci Sjednice Komisije za prijam, dnevni red web stranica trajno
15. Podaci Odluke sa sjednice Komisije za prijam, otpust i premještaj korisnika na pismeni zahtjev sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka trajno
16. Podaci Lista čekanja za smještaj na pismeni / usmeni  zahtjev sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka trajno
17. Podaci Natječaji i oglasi za zasnivanje radnog odnosa web stranica – obavijesti i natječaji u zakonskom roku
18. Izvješće Statistički podaci o zaposlenicima-ukupni zbroj, kvalifikacija, stručna sprema web stranica – obavijesti i natječaji u zakonskom roku
19. Podaci Informacije iz urudžbenog zapisnika, o poslanoj i pristigloj pošti i sl. na pismeni zahtjev u zakonskom roku
20. Podaci Informacije o zaštiti na radu i zaštiti od požara na pismeni zahtjev u zakonskom roku
21. Izvješće Godišnja izviješća o financijskom poslovanju – prihodi i primici, rashodi i izdaci, izvori financiranja Financijski plan za 2018. (pdf)

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika (1.1.-31.12.2018.) (pdf)

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika (1.1.-31.12.2018.) (xls)

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika (1.1.-31.12.2019.) (xls)

Bilješke uz financijska izvješća (1.1.-31.12.2019.) (xls)

Proračun 01.01.2020.-31.12.2020.

Bilješke 01.01.-31.12.2020.

Financijski izvještaj 1.1.-31.12.2021.

Bilješke 31.12.2021.

u zakonskom roku
22. Plan Financijski plan i rebalans financijskog plana Financijski plan za 20

18. (pdf)

Privremeni financijski plan za 2019. (pdf)

Financijski plan za 2019.(pdf)

Privremeni financijski plan za 2020. (pdf)

Financijski plan za 2021.

Financijski plan za 2022. i projekcije za 2023. i 2024.

u zakonskom roku
23. Plan Plan nabave i rebalans plana nabave Plan nabave za 2018.

Izmjene Plana nabave za 2018.

Plan nabave za 2019.

Izmjene Plana nabave za 2019.

II izmjene Plana nabave za 2019

Plan nabave za 2020. (pdf)

Izmjene Plana nabave 2020.xlsx

Plan nabave za 2021. (.xls)

elektronički oglasnik javne nabave

Plan nabave za 2022.

u zakonskom roku
24. Podaci Provođenje postupaka javne nabave i natječajna dokumentacija web stranica – obavijesti i natječaji u zakonskom roku
25. Izvješće Godišnje Izvješće o provedenim postupcima javne nabave na pismeni zahtjev u zakonskom roku
26. Ugovori Registar ugovora o nabavi roba, radova i usluga u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi elektronički oglasnik javne nabave

Registar ugovora 2018-2022

u zakonskom roku
27. Očitovanja Očitovanja i odgovori na žalbene navode na pismeni zahtjev u zakonskom roku
28. Izjava izjava po čl. 80  Zakona o javnoj nabavi web stranica u zakonskom roku
29. Podaci Projekti web stranica – projekti trajno
30. Izvješće Uvjeti za ponovnu uporabu informacija

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018.g.

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019.g.

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020.g.

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021.g.

web stranica trajno

Projekti

NAZIV PROJEKTA NOSIOC IZVRŠIOC RADIONICE UKLJUČENI KORISNICI
„Likovna i dramska skupina za treću dob“ Centar za kulturu i informacije Maksimir Centar za kulturu i informacije Maksimir -Likovno izražavanje

-Dramska grupa

22
„Pune ruke posla“ Zaklada Zajednički put i Zaklada Slagalica Centar za civilne inicijative -Informatička radionica

-Umni trening

-Radionica pripovjedanja

30
„Klub 54+“ Opera B.B. Udruga Pet plus -Kreativna radionica

-Kreativni ples

37
„Projekt 54+“ HNK HNK Umjetničke radionice (drama, ples i glazba) 30
„Kreativni 54+“ Ulupuh Ulupuh – kreativna kazališna radionica 25
„Nikad nije kasno“ Udruga za prava osoba treće životne dobi Udruga za prava osoba treće životne dobi Radionica čitanja i pisanja 17
„VolOn: Pojačaj volontiranje“ SKAC Palma SKAC Palma -Kreativne radionice

-Šetnje s korisnicima

12
„Hrvatska volontira- Pozitivna struja volonterstva“ Hrvatski centar za razvoj volonterstva Dom za starije osobe Maksimir -Grupni i i individualni rad

-Pratnje

50
Psihoterapijska podrška osobama oboljelima od demencije i njihovim neformalnim njegovateljima Dom za starije osobe Maksimir Dom za starije osobe Maksimir
UVIJEK ZAJEDNO – sprječavanje diskriminacije i izolacije gluhoslijepih osoba te osiguravanje dostojanstvenog starenja

Dokumenti i izvješća