Ulica Krste Hegedušića 20
10 000 Zagreb

E-Mail
dom.maksimir@dom-maksimir.hr

Recepcija
01/2351-111

 

Informacije

Informacije

RAVNATELJICA:

mr.sc. Jasminka Dlesk Božić

ČLANOVI UPRAVNOG VIJEĆA:

Zorana Uzelac Bošnjak
Miroslav Rožić
Danijela Knjižek
Stjepan Kuhada
Dubravka Maček

SLUŽBENIK ZA INFORMIRANJE:

socijalni radnik: Lidija Dajak
telefon: 099/2601-245

Pravo na pristup informacijama ostvaruje se sukladno rokovima propisanim Zakonom o pravu na pristup informacijama i drugim propisima.

 

  INFORMACIJE OPIS SADRŽAJA NAČIN OSIGURAVANJA

PRISTUPA INFORMACIJI

VRIJEME OSTVARIVANJA PRAVA

 NA PRISTUP INFORMACIJI

1. Podaci Osnovni podaci o Domu za starije osobe Maksimir – djelatnost, kapacitet, vrste smještaja web stranica – podaci o domu trajno
2. Aktualni zakoni i drugi propis Zakon o socijalnoj skrbi

Obiteljski zakon

Zakon o najmu stanova

Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga

Pravilnik – dopune

Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji

Zakon o pravu na pristup informacijama

Zakon o zaštiti osobnih podataka

web stranica – podaci o domu trajno
3. Podaci

Unutarnje ustrojstvo -organizacija rada, akti Doma

 

Statut

Pravilnik o prijemu i otpustu korisnika

Pisana procedura o postupku predaje i načinu postupanja sa žalbama u Domu za starije osobe Maksimir

Protokol o postupku davanja informacija

Protokol zaprimanja zahtjeva za smeštaj

Naputak o čuvanju i razmjeni podataka o korisnicima i radnicima

Pravilnik o radu s volonterima

Poslovnik o radu stručnog vijeća

Poslovnik o radu upravnog vijeća

Pravilnik o poslovnoj tajni

web stranica  trajno
4. Podaci Informacije o popunjenosti Doma, ukupnom broju podnesenih i riješenih zahtjeva za stalnim smještajem u Dom web stranica – godišnje izvješće o radu 2018. trajno
5. Program Program rada Doma web stranica – plan i program 2019. trajno
6. Izvješće Izvješće o radu Doma web stranica – godišnje izvješće o radu 2018. trajno
7. Podaci Program podrške u lokalnoj zajednici Gerontološki centar Maksimir – aktivnosti web stranica – Gerontološki centar trajno
8. Upiti stranaka Informacije o podnesenim zahtjevima, predstavkama, peticijama, prijedlozima i drugim aktivnostima koje su korisnici poduzeli prema Domu za starije osobe na pismeni zahtjev u zakonskom roku
9. Predstavke Odgovori na predstavke i pitanja korisnika na pismeni zahtjev u zakonskom roku
10. Podaci Sjednice Upravnog vijeća, dnevni red web stranica – sjednice upravnog vijeća trajno
11. Podaci Odluke sa sjednice Upravnog vijeća web stranica – sjednice upravnog vijeća

 

trajno
12. Podaci Sjednice Stručnog vijeća, dnevni red web stranica – sjednice stručnog vijeća trajno
13. Podaci Odluke sa sjednice Stručnog vijeća web stranica – sjednice stručnog vijeća

 

trajno
14. Podaci Sjednice Komisije za prijam, dnevni red web stranica trajno
15. Podaci Odluke sa sjednice Komisije za prijam, otpust i premještaj korisnika na pismeni zahtjev sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka trajno
16. Podaci Lista čekanja za smještaj na pismeni / usmeni  zahtjev sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka trajno
17. Podaci Natječaji i oglasi za zasnivanje radnog odnosa web stranica – obavijesti i natječaji u zakonskom roku
18. Izvješće Statistički podaci o zaposlenicima-ukupni zbroj, kvalifikacija, stručna sprema web stranica – obavijesti i natječaji u zakonskom roku
19. Podaci Informacije iz urudžbenog zapisnika, o poslanoj i pristigloj pošti i sl. na pismeni zahtjev u zakonskom roku
20. Podaci Informacije o zaštiti na radu i zaštiti od požara na pismeni zahtjev u zakonskom roku
21. Izvješće Godišnja izviješća o financijskom poslovanju – prihodi i primici, rashodi i izdaci, izvori financiranja Financijski plan za 2018. (pdf)

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika (1.1.-31.12.2018.) (pdf)

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika (1.1.-31.12.2018.) (xls)

u zakonskom roku
22. Plan Financijski plan i rebalans financijskog plana Financijski plan za 2018. (pdf)

Privremeni financijski plan za 2019. (pdf)

u zakonskom roku
23. Plan Plan nabave i rebalans plana nabave Plan nabave za 2018.

Izmjene Plana nabave za 2018.

Plan nabave za 2019.

Izmjene Plana nabave za 2019.

elektronički oglasnik javne nabave

u zakonskom roku
24. Podaci Provođenje postupaka javne nabave i natječajna dokumentacija web stranica – obavijesti i natječaji u zakonskom roku
25. Izvješće Godišnje Izvješće o provedenim postupcima javne nabave na pismeni zahtjev u zakonskom roku
26. Ugovori Registar ugovora o nabavi roba, radova i usluga u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi elektronički oglasnik javne nabave u zakonskom roku
27. Očitovanja Očitovanja i odgovori na žalbene navode na pismeni zahtjev u zakonskom roku
28. Izjava izjava po čl. 80  Zakona o javnoj nabavi web stranica u zakonskom roku
29. Podaci Projekti web stranica – projekti trajno
30. Izvješće Uvjeti za ponovnu uporabu informacija

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018.g.

web stranica trajno

Projekti

NAZIV PROJEKTA NOSIOC IZVRŠIOC RADIONICE UKLJUČENI KORISNICI
„Likovna i dramska skupina za treću dob“ Centar za kulturu i informacije Maksimir Centar za kulturu i informacije Maksimir -Likovno izražavanje

-Dramska grupa

22
„Pune ruke posla“ Zaklada Zajednički put i Zaklada Slagalica Centar za civilne inicijative -Informatička radionica

-Umni trening

-Radionica pripovjedanja

30
„Klub 54+“ Opera B.B. Udruga Pet plus -Kreativna radionica

-Kreativni ples

37
„Projekt 54+“ HNK HNK Umjetničke radionice (drama, ples i glazba) 30
„Kreativni 54+“ Ulupuh Ulupuh – kreativna kazališna radionica 25
„Nikad nije kasno“ Udruga za prava osoba treće životne dobi Udruga za prava osoba treće životne dobi Radionica čitanja i pisanja 17
„VolOn: Pojačaj volontiranje“ SKAC Palma SKAC Palma -Kreativne radionice

-Šetnje s korisnicima

12
„Hrvatska volontira- Pozitivna struja volonterstva“ Hrvatski centar za razvoj volonterstva Dom za starije osobe Maksimir -Grupni i i individualni rad

-Pratnje

50

Dokumenti i izvješća