Ulica Krste Hegedušića 20
10 000 Zagreb

E-Mail
dom.maksimir@dom-maksimir.hr

Recepcija
01/2351-111

 

Informacije

Informacije

RAVNATELJICA:
mr.sc. Jasminka Dlesk Božić

 

SLUŽBENIK ZA INFORMIRANJE:
socijalni radnik: Lidija Dajak
telefon: 01/2314-795

Pravo na pristup informacijama ostvaruje se sukladno rokovima propisanim Zakonom o pravu na pristup informacijama i drugim propisima.

 

  INFORMACIJE OPIS SADRŽAJA NAČIN OSIGURAVANJA

PRISTUPA INFORMACIJI

VRIJEME OSTVARIVANJA PRAVA

 NA PRISTUP INFORMACIJI

1. Podaci Osnovni podaci o Domu za starije osobe Maksimir – djelatnost, kapacitet, vrste smještaja web stranica trajno
2. Aktualni zakoni i drugi propis Zakon o socijalnoj skrbi

Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga

Pravilnik – dopune

Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji

Zakon o pravu na pristup informacijama

Zakon o zaštiti osobnih podataka

web stranica trajno
3. Podaci

Unutarnje ustrojstvo -organizacija rada, akti Doma

 

Statut

Pravilnik o prijemu i otpustu korisnika

Pisana procedura o postupku predaje i načinu postupanja sa žalbama u Domu za starije osobe Maksimir

Protokol o postupku davanja informacija

Naputak o čuvanju i razmjeni podataka o korisnicima i radnicima

Pravilnik o radu s volonterima

web stranica trajno
4. Podaci Informacije o popunjenosti Doma, ukupnom broju podnesenih i riješenih zahtjeva za stalnim smještajem u Dom  web stranica – godišnje  izvješće o radu trajno
5. Program Program rada Doma web stranica trajno
6. Izvješće Izvješće o radu Doma web stranica trajno
7. Podaci Projekt gerontološkog centra Maksimir -aktivnosti web stranica trajno
8. Upiti stranaka Informacije o podnesenim zahtjevima, predstavkama, peticijama, prijedlozima i drugim aktivnostima koje su korisnici poduzeli prema Domu za starije osobe na pismeni zahtjev u zakonskom roku
9. Predstavke Odgovori na predstavke i pitanja korisnika na pismeni zahtjev u zakonskom roku
10. Podaci Sjednice Upravnog vijeća, dnevni red web stranica trajno
11. Podaci Odluke sa sjednice Upravnog vijeća web stranica

 

trajno
12. Podaci Sjednice Stručnog vijeća, dnevni red web stranica trajno
13. Podaci Odluke sa sjednice Stručnog vijeća web stranica

 

trajno
14. Podaci Sjednice Komisije za prijam, dnevni red web stranica trajno
15. Podaci Odluke sa sjednice Komisije za prijam, otpust i premještaj korisnika na pismeni zahtjev sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka trajno
16. Podaci Lista čekanja za smještaj na pismeni / usmeni  zahtjev sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka trajno
17. Podaci Natječaji i oglasi za zasnivanje radnog odnosa web stranica u zakonskom roku
18. Izvješće Statistički podaci o zaposlenicima-ukupni zbroj, kvalifikacija, stručna sprema web stranica – godišnje izvješće u zakonskom roku
19. Podaci Informacije iz urudžbenog zapisnika, o poslanoj i pristigloj pošti i sl. na pismeni zahtjev u zakonskom roku
20. Podaci Informacije o zaštiti na radu i zaštiti od požara na pismeni zahtjev u zakonskom roku
21. Izvješće Godišnja izviješća o financijskom poslovanju – prihodi i primici, rashodi i izdaci, izvori financiranja web stranica u zakonskom roku
22. Plan Financijski plan, Rebalans plana web stranica u zakonskom roku
23. Plan Plan javne nabave, rebalans plana javne nabave web stranica u zakonskom roku
24. Podaci Provođenje postupaka javne nabave i natječajna dokumentacija web stranica oglasnika javne nabave u zakonskom roku
25. Izvješće Godišnje Izvješće o provedenim postupcima javne nabave na pismeni zahtjev u zakonskom roku
26. Ugovori Ugovori o nabavi roba, radova i usluga te izvješće o izvršenju ugovora u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi web stranica u zakonskom roku
27. Očitovanja Očitovanja i odgovori na žalbene navode na pismeni zahtjev u zakonskom roku
28. Izjava Izjava po čl. 5.c. Zakona o javnoj nabavi web stranica u zakonskom roku
29. Podaci Projekti web stranica trajno
30. Izvješće Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama web stranica trajno

 

Dokumenti i formulari