Ulica Krste Hegedušića 20
10 000 Zagreb

E-Mail
dom.maksimir@dom-maksimir.hr

Recepcija
01/2351-111

 

Oglas za posao – Kućni majstor / Vozač i Njegovatelj/ica

DOM ZA STARIJE OSOBE MAKSIMIR

ZAGREB, HEGEDUŠIĆEVA 20

Na temelju članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 128//17.),  ravnatelj Doma za starije osobe Maksimir, raspisuje

 

N A T J E Č A J

za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme

 

KUĆNI MAJSTOR – VOZAČ – 1 izvršitelj m/ž

Uvjeti:

– završeno srednjoškolsko obrazovanje tehničkog usmjerenja (električar, vodoinstalater)

– 1 godina radnog iskustva na traženim poslovima

– uvjerenje o nekažnjavanju

– vozački ispit B kategorije

 

NJEGOVATELJ/ICA – 1 izvršitelj  m/ž

Uvjeti:

– završeno osnovnoškolsko obrazovanje,

– PKV – tečaj za njegu,

– radno iskustvo 12 mjeseci na traženim poslovima,

– uvjerenje o nekažnjavanju,

– vozački ispit B kat.

 

Zainteresirani kandidati dužni su priložiti zamolbu, životopis, za radno mjesto njegovateljice i kopiju potvrde o završenom tečaju za njegovatelja/icu, elektronički zapis iz Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo. Kandidati koji se u prijavi pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihove obitelji (NN 121/17 i 98/19) uz prijavu na natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaze propisane člankom 102. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihove obitelji, a koji su objavljeni na web-stranici

Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje843/843,(https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20Dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf

 

Za radno mjesto kućni majstor – vozač probni rad je 2 mjeseca, a za radno mjesto njegovatelj/ica probni rad je 1 mjesec.

 

Zaprimljenu dokumentaciju ne vraćamo.

 

Rok za podnošenje pisanih prijava i dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta je 8 dana od dana objave u Narodnim novinama na adresu Doma: dom.maksimir@dom-maksimir.hr, poštom na adresu Hegedušićeva 20, Zagreb ili osobno.

Zamolbe i životopisi kandidata koji pristignu nepotpuni i nakon proteklog roka neće se uzeti u razmatranje.

Obavijest o ishodu natječajnog postupka sa inicijalima odabranog kandidata bit će objavljena na mrežnim stranicama Doma za starije osobe Maksimir, www.dom-maksimir.hr, pod rubrikom Natječaji, u roku od 15 dana od dana odabira i time će se smatrati da su svi kandidati obaviješteni te neće biti pojedinačnog obavještavanja.

 

Informacije se mogu dobiti na tel.:01/2351-165, radnim danom od 9-15 sati.

 


Preuzmite dokument (.doc)

Comments are closed.