Ulica Krste Hegedušića 20
10 000 Zagreb

E-Mail
dom.maksimir@dom-maksimir.hr

Recepcija
01/2351-111

 

Oglas za posao – Skladištar

 

DOM ZA STARIJE OSOBE MAKSIMIR

ZAGREB, HEGEDUŠIĆEVA 20

 

Na temelju članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 128//17.),  ravnatelj Doma za starije osobe Maksimir, raspisuje

 

N A T J E Č A J

za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme za poslove

 

SKLADIŠTAR 1 izvršitelj  m/ž

Uvjeti:

– pisana zamolba

– životopis

– završeno srednjoškolsko obrazovanje

– radno iskustvo 12 mjeseci na traženim poslovima,

– uvjerenje o nekažnjavanju,

– vozački ispit B kat

– znanje rada na računalu

 

Probni rad 2 mjeseca.

 

Zainteresirani kandidati dužni su priložiti zamolbu, životopis, svjedodžbu o završenom srednjoškolskom obrazovanju, elektronički zapis iz Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, uvjerenje o nekažnjavanju

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca, te dokaz da je nezaposlen. Kandidati koji se u prijavi pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihove obitelji (NN 121/17 i 98/19) uz prijavu na natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaze propisane člankom 102. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihove obitelji, a koji su objavljeni na web-stranici

Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje843/843

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20Dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf

Obavijest kandidatima putem e-pošte.

Zaprimljenu dokumentaciju ne vraćamo.

Rok za podnošenje pisanih prijava i dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta je 8 dana od dana objave

u Narodnim novinama na adresu Doma: dom.maksimir@dom-maksimir.hr ili poštom na adresu Hegedušićeva 20, Zagreb ili osobno.

Nepotpune zamolbe i zamolbe koje stignu poslije roka natječaja neće se uzimati u obzir.

Kandidati koji podnesu pravovremenu i urednu prijavu i ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja mogu biti pozvani na razgovor i/ili provjeru znanja, sposobnosti i vještina o ćemu će kandidati biti obaviješteni elektroničkom poštom i/ili putem web stranice Doma za starije osobe Maksimir.

Obavijest o ishodu natječajnog postupka sa inicijalima odabranog kandidata bit će objavljena na mrežnim stranicama Doma za starije osobe Maksimir, www.dom-maksimir.hr, pod rubrikom Natječaji, u roku od 15 dana od dana odabira i time će se smatrati da su svi kandidati obaviješteni te neće biti pojedinačnog obavještavanja.

Informacije se mogu dobiti na tel.:2351-165, radnim danom od 9-15 sati.


Preuzmite dokument (.doc)

Comments are closed.