Ulica Krste Hegedušića 20
10 000 Zagreb

E-Mail
dom.maksimir@dom-maksimir.hr

Recepcija
01/2351-111

 

Natječaj – Medicinska sestra/tehničar i njegovatelj/ica

DOM ZA STARIJE OSOBE MAKSIMIR

ZAGREB, HEGEDUŠIĆEVA 20

 

Na temelju članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 128//17.),  ravnatelj Doma za starije osobe Maksimir, raspisuje

 

N A T J E Č A J

za zasnivanje radnog odnosa

 

  1. MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR 6 izvršitelja m/ž na neodređeno vrijeme

Stručni uvjeti:

– srednjoškolsko obrazovanje za medicinsku sestru/tehničara

– probni rad 2 mjeseca

– 1 godina radnog iskustva

 

  1. NJEGOVATELJ/ICA 2 izvršitelja m/ž na neodređeno vrijeme

Stručni uvjeti:

– završeno osnovnoškolsko obrazovanje,

– završeno osposobljavanje za njegovatelje/ce,

– probni rad 1 mjesec

– 1 godina radnog iskustava

 

Na oglas se mogu javiti osobe oba spola.

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta:

– životopis

–  preslika domovnice

– dokaz o završenoj stručnoj spremi

– uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)

– elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko

osiguranje (ne starije od 6 mjeseci)

 

Uz navedenu dokumentaciju potrebno je dostaviti za radno mjesto pod brojem 1. licencu za samostalan rad, za radno mjesto pod brojem 2. uvjerenje o osposobljavanju za posao njegovatelja/ce

 

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca, te dokaz da je nezaposlen. Kandidati koji se u prijavi pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihove obitelji (NN 121/17 i 98/19) uz prijavu na natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaze propisane člankom 102. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihove obitelji, a koji su objavljeni na web-stranici

Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje843/843,(https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20Dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf

 

Zaprimljenu dokumentaciju ne vraćamo.

 

Rok za podnošenje pisanih prijava i dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta je 8 dana od dana objave u Narodnim novinama na adresu Doma: dom.maksimir@dom-maksimir.hr, poštom na adresu Hegedušićeva 20, Zagreb ili osobno.

Kandidati koji podnesu pravovremenu i urednu prijavu i ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja mogu biti pozvani na razgovor i/ili provjeru znanja, sposobnosti i vještina o čemu će kandidati biti obaviješteni elektroničkom poštom i/ili putem mrežne stranice Doma za starije osobe Maksimir (www.dom-maksimir.hr)

Kandidati koji podnesu nepotpune ili nepravodobne prijave na natječaj neće se uzeti u razmatranje.

 

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku objavom Odluke o izboru kandidata na mrežnim stranicama Doma za starije osobe Maksimir, www.dom-maksimir.hr, pod rubrikom Natječaji.

 

Informacije se mogu dobiti na tel.: 01/2351-165, radnim danom od 9-15 sati.


Preuzmite dokument

Comments are closed.